Producenci
Regulamin

Regulamin

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep-camperniki.pl prowadzonego przez Firma Niki Danuta Szwan-Pieczka z siedzibą w Knurowie (44-196) przy ul. Letniej 10 NIP 6422571001 REGON 243410959, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 2. Do skorzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy niezbędna jest przeglądarka internetowa, najlepiej IE 6.0 lub wersje wyższe albo przeglądarka oparta na silniku Mozilla 1.0 lub wersjach wyższych..
 3. Sklep internetowy CamperNiki otwarty jest przez całą dobę. Przez całą dobę można składać zamówienia. Realizacja zleceń następuje wyłącznie w godz. 10 - 17 w dni powszednie.
 4. Zamówienia w sklepie CamperNiki można składać poprzez internet za pomocą formularza zawartego na stronie sklepu.

5 . Po złożeniu zamówienia za pomocą formularza zawartego na stronie sklepu klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu.

6 . Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 1. a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - natychmiast
 2. b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili zarejestrowania wpłaty na koncie
 3. c) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty
 4. Formy płatności i koszty dostawy:

Dostępne są następujące formy płatności:

–     przy odbiorze

–     przedpłata przelewem

- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

–     przedpłata poprzez płatności Shoper - bezpieczne płatności online w Internecie.

–     Koszty dostawy zależne są od formy płatności oraz wartości zamówienia. Szczegóły  dostępne są w zakładce “PŁATNOŚĆ”

 1. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu - paragon lub na życzenie klienta faktura VAT.
 2. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT). Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie: +48 500 274 908

Nie można anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

 

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 z póź. zm.) Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sklep, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres Sklepu: 44-196 Knurów ul. Letnia 10 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sklepu: camper@camperniki.pl . Wzorzec oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 Regulaminu. W przypadku, o którym mowa w ustępie powyżej, koszty przesyłki zamówionego towaru ponosi Sklep.

W przypadku, o którym powyżej, Klient obowiązany jest nie później niż w terminie 14 dni dokonać zwrotu przesłanego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

Odstąpienie od umowy jest możliwe, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Sklep gwarantuje zwrot klientowi uiszczonej należności, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Klientów niebędących konsumentami.

 

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie, w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową (wady fizyczne).

W wypadku, o którym mowa w powyżej, klient powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia na adres kontaktowy Sklepu oraz przesłać wadliwy towar, w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu, na adres Sklepu. Klient traci uprawnienie reklamacyjne, jeżeli nie dokona zgłoszenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, w terminie 2 miesięcy od dnia wykrycia wady towaru. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień, w którym została nadana przesyłka wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

Sklep, w terminie nie dłuższym niż 14 dni  od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem, rozpatrzy reklamację.

W przypadku uznania reklamacji Sklep dokona naprawy towaru lub jego wymiany na nowy, a w przypadku, gdy realizacja żadnego ze wskazanych sposób reklamacji nie będzie możliwa, zwróci Klientowi należność uiszczoną tytułem zapłaty ceny za reklamowany towar.

Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient, jednakże w przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie on niezwłocznie zwrócony Klientowi przez Sklep.

Po dokonaniu uwzględnionej przez Sklep reklamacji, naprawiony lub wymieniony towar zostaje niezwłocznie zwrócony klientowi. Koszty przesyłki zareklamowanego towaru obciążają Sklep.

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ma prawo do wglądu, w każdym czasie, we własne dane osobowe oraz do ich poprawiania, a także żądania usunięcia ich z bazy danych Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

Sklep oświadcza, że zbierane oraz przetwarzane przez niego dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą, o której mowa w ustępie powyżej, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie camperniki.pl. Użytkownicy posiadający konto użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu

 

Regulamin obowiązuje od 07.03.2018r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl